fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Charakteristika

CHARAKTERISTIKA

     Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život a práca. Literárno-dramatický odbor prepája individuálne vyučovanie (prednes) a kolektívne aktivity (dramatika a slovesnosť, pohyb, práca v súbore). Komplexná výučba spája praktické zručnosti s rozvíjaním emocionálnych a racionálnych kompetencií žiaka. Po absolvovaní štúdia, v prípade mimoriadneho talentu žiaka a jeho individuálneho záujmu, je možné absolvovanie talentových skúšok na vysoké školy umeleckého a pedagogického zamerania. Vzdelávanie v literárno-dramatickom odbore rozdeľujeme do štyroch častí:

Prípravné štúdium - dĺžka štúdia 1 rok (žiaci predškolského veku)

Prvý stupeň vzdelania

-   primárne umelecké vzdelanie (ISCED 1B) - dĺžka štúdia 4 roky (žiaci ZŠ alebo absolventi prípravného štúdia)

-   nižšie sekundárne umelecké vzdelanie (ISCED 2B) - dĺžka štúdia 4 roky (žiaci ZŠ alebo absolventi ISCED 1B)  

Druhý stupeň vzdelania - dĺžka štúdia 4 roky (žiaci SŠ alebo absolventi ISCED 2B)

Štúdium pre dospelých - dĺžka štúdia 4 roky (pre záujemcov, ktorí presiahli stredoškolský vek)


CIEĽ
 

-   rovnomerne rozvíjať žiaka v oblasti citových, rozumových a morálnych kvalít,
-   získať schopnosť kolektívne cítiť a aktívne sa podieľať na vytváraní vzájomnej spolupráce,
-   nadobudnúť vedomé, osobité, prirodzené a pritom kultivované vyjadrovanie v sociálnej a umeleckej komunikácii,
-   žiak má ovládať základné odborné schopnosti v dramatickom a slovesnom prejave do takej miery, aby mohol pokračovať vo vzdelávaní na vyššom stupni alebo sa aktívne uplatňoval v kultúrno-spoločenskej záujmovej činnosti, 
-   aplikovať získané vedomosti a schopnosti v podobe kvalitných divadelníkov, režisérov, scenáristov pre amatérske súbory a kvalitných uchádzačov pre štúdium na konzervatóriách a vysokej škole umeleckého a pedagogického zamerania.


PROFIL ABSOLVENTA

-   má osvojené základy komplexného pestovania citu pre rytmus, reč a pohyb,
-   osvojil si základné prvky odborných zručností a zároveň si overuje ich predpoklady pre ďalšie štúdium a odborné zameranie v ďalších ročníkoch.

Dramatická hra

-   v hre zvláda jednoduchú charakterizáciu,
-   v etude zvláda jednoduchý dramatický príbeh.

Pohyb
-   zvláda základy správneho držania tela, svalového napätia a uvoľnenia,
-   v jednoduchých pohybových hrách je schopný zvládnuť základné priestorové tvary,
-   vie uplatniť zvládnuté pohybové schopnosti v jednoduchej dramatickej akcii.

Reč
-   v náročnejších artikulačných cvičeniach zvláda temporytmus reči a zreteľne vyslovovanie všetkých hlások,
-   v prednese cvičných textov zvláda zreteľnú výslovnosť a mäkký hlasový začiatok,
-   zvládnuté rečové schopnosti vie uplatniť v indviduálnom alebo kolektívnom prednese.

Slovesnosť
-   zvláda samostatné jednoduché slovné vyjadrenie,
-   podmienkou postupu do vyššieho ročníka je zvládnutie základného pravidla dramatickej hry v jednoduchej kolektívnej ukážke.