fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Charakteristika

CHARAKTERISTIKA

     Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život a práca. Literárno-dramatický odbor prepája individuálne vyučovanie (prednes) a kolektívne aktivity (dramatika a slovesnosť, pohyb, práca v súbore). Komplexná výučba spája praktické zručnosti s rozvíjaním emocionálnych a racionálnych kompetencií žiaka. Po absolvovaní štúdia, v prípade mimoriadneho talentu žiaka a jeho individuálneho záujmu, je možné absolvovanie talentových skúšok na vysoké školy umeleckého a pedagogického zamerania. Vzdelávanie v literárno-dramatickom odbore rozdeľujeme do štyroch častí:

Prípravné štúdium - dĺžka štúdia 1 rok (žiaci predškolského veku)

Prvý stupeň vzdelania

-   primárne umelecké vzdelanie (ISCED 1B) - dĺžka štúdia 4 roky (žiaci ZŠ alebo absolventi prípravného štúdia)

-   nižšie sekundárne umelecké vzdelanie (ISCED 2B) - dĺžka štúdia 4 roky (žiaci ZŠ alebo absolventi ISCED 1B)  

Druhý stupeň vzdelania - dĺžka štúdia 4 roky (žiaci SŠ alebo absolventi ISCED 2B)

Štúdium pre dospelých - dĺžka štúdia 4 roky (pre záujemcov, ktorí presiahli stredoškolský vek)

CIEĽ 

-   rovnomerne rozvíjať žiaka v oblasti citových, rozumových a morálnych kvalít,

-   získať schopnosť kolektívne cítiť a aktívne sa podieľať na vytváraní vzájomnej spolupráce,

-   nadobudnúť vedomé, osobité, prirodzené a pritom kultivované vyjadrovanie v sociálnej a umeleckej komunikácii,

-   žiak má ovládať základné odborné schopnosti v dramatickom a slovesnom prejave do takej miery, aby mohol pokračovať vo vzdelávaní na vyššom stupni alebo sa aktívne uplatňoval v kultúrno-spoločenskej záujmovej činnosti, 

-   aplikovať získané vedomosti a schopnosti v podobe kvalitných divadelníkov, režisérov, scenáristov pre amatérske súbory a kvalitných uchádzačov pre štúdium na konzervatóriách a vysokej škole umeleckého a pedagogického zamerania.