fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Charakteristika

CHARAKTERISTIKA

     Hudobný odbor  je charakteristický prepojením individuálneho vyučovania a kolektívnych aktivít. Komplexná výučba prepája praktické zručnosti s rozvíjaním emocionálnych a racionálnych kompetencií žiaka. Hudba je významným prostriedkom harmonizácie osobnosti, rozvíja schopnosť empatie, vnímania, prežívania, tolerancie a spolupráce. Podmienkou na prijatie je základná orientácia v časopriestore hudby. V hudobnom odbore sa výrazne prejavuje dvojaká koncepčná línia základnej umeleckej školy: na jednej strane pripravuje žiakov na štúdium na konzervatóriách, na vysokoškolské štúdium hudby na učiteľských fakultách a na vysokých školách umeleckého zamerania a na druhej strane vychováva prostredníctvom hudby deti v prípravnom štúdiu, žiakov v primárnom a nižšom sekundárnom umeleckom vzdelávaní a v II. stupni základného štúdia ako i dospelých. Nevyhnutným predpokladom rozvoja hudobného talentu je paralelné rozvíjanie motorických zručností, hudobného cítenia a hudobného myslenia. Preto je potrebné postupné získavanie teoretických vedomostí v úzkom prepojení na živú hudobnú štruktúru.

CIEĽ

-   mať schopnosť na primeranej úrovni interpretovať a tvoriť umelecké dielo,

-   orientovať sa v druhoch umenia a vedia prijímať umenie,

-   aplikovať nadobudnuté kompetencie v jednotlivých študijných zameraniach v praxi,

-   preukazovať schopnosť komunikácie v umeleckej oblasti,

-   získavať a správne pracovať s informáciami v oblasti umeleckej inštrumentálnej interpretácii a v oblasti medzipredmetových vzťahov,

-   analyzoavť a tvorivo riešiť problémy vo vyučovacom procese.