fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Charakteristika

CHARAKTERISTIKA

     Výtvarný odbor poskytuje prehĺbené a rozšírené výtvarné vzdelanie a formovanie žiakom, ktorí prejavujú záujem a nadanie v oblasti výtvarného sebavyjadrovania a tvorby. Edukačný proces je zameraný na rozvíjanie špecifických schopností žiaka a zároveň na celistvosť jeho osobnosti, na jeho integráciu do kultúrnych hodnôt a zároveň na budovanie vlastnej individuality prejavujúcej sa autentickou a originálnou výtvarnou tvorbou a autentickými a zodpovednými postojmi voči skutočnosti. V nadväznosti na všeobecné vzdelanie metodicky rozvíja tvorivosť v oblasti vizuálnych umení. Na štúdium vo výtvarnom odbore je možné prijať žiakov, ktorí preukazujú určitú mieru nadania a talentu, ktorú škola posúdi na základe výtvarných prác. Žiak je zaradený do ročníka s ohľadom na jeho vek a rozvinutosť schopností. Štúdium vo výtvarnom odbore sa člení na:

Prípravné štúdium - dĺžka štúdia 1 rok (žiaci predškolského veku)

Prvý stupeň vzdelania

-   primárne umelecké vzdelanie (ISCED 1B) - dĺžka štúdia 4 roky (žiaci ZŠ alebo absolventi prípravného štúdia)

-   nižšie sekundárne umelecké vzdelanie (ISCED 2B) - dĺžka štúdia 5 rokov (žiaci ZŠ alebo absolventi ISCED 1B)  

Druhý stupeň vzdelania - dĺžka štúdia 4 roky (žiaci SŠ alebo absolventi ISCED 2B)

Štúdium pre dospelých - dĺžka štúdia 4 roky (pre záujemcov, ktorí presiahli stredoškolský vek)

CIEĽ

-   rozvíjať vizuálnu gramotnosť žiaka, jeho výtvarné vyjadrovacie schopnosti a technické zručnosti,

-   otvárať žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, 

-   viesť žiaka k orientácii v historickom, modernom i súčasnom umení (z hľadiska štýlov, slohov, používania vyjadrovacích prostriedkov, médií, tém a komunikačných stratégií),

-   viesť žiaka k nachádzaniu vlastnej profilácie v oblasti výtvarného vyjadrovania prostredníctvom odhaľovania a rozvíjania jeho špecifických schopností (orientovať ho na hľadanie oblasti umenia, médií, prostriedkov a spôsobov sebavyjadrovania a tvorby, v ktorých dokáže realizovať svoje koncepty, predstavy a fantáziu),

-   podporovať a rozvíjať tvorivý prístup žiaka v myslení i vynachádzaní formy, jeho samostatné a prínosné riešenia,

-   uvádzať žiaka do intermediálnych a interdisciplinárnych vzťahov súčasnej kultúry.

Profil absolventa prvej časti I. stupňa základného štúdia primárneho umeleckého vzdelávania (ISCED 1B):

-   výtvarne vyjadruje svoje predstavy v kresbe, maľbe, koláži, modelovaní, jednoduchej grafickej technike, v tvorbe objektu,
-   vyracuje s líniou, farbou, tvarom,
-   pomenuje farby a farebné tóny, základné farebné kontrasty (tepelný, svetlostný, sýtostný),
-   slovne charakterizujú línie a tvary podľa proporcií a výrazu,
-   rozlišuje organické a geometrické tvary, pomenuje kvalitu povrchov podľa optickohaptického výrazu, stručne charakterizuje vytvorený artefakt,
-   zvládne techniku kresby ceruzou rôznej tvrdosti, fixkou rôznej hrúbky, tušom a pierkom (resp. iným nástrojom), štetcom a farbou,
-   zvládne techniku maľovania temperovými farbami, suchými, voskovými (resp. olejovými) pastelmi, fixkami, tušmi a kombináciami vybraných techník,
-   zvládne techniku modelovania z mäkkého modelovacieho materiálu,
-   zvládne jednoduchú grafickú techniku (napr. monotypiu, kartónorez, linorez) , vytvoria novotvar z neartikulovanej (náhodnej) štruktúry alebo z nájdených predmetov,
-   iniciatívne vyhľadáva rozmanité technicko-materiálové riešenia, výtvarne, podľa fantázie vyjadria vlastné témy a obsahy, výtvarne podľa fantázie reaguje na podnety vizuálnej reality,
-   výtvarne, podľa fantázie reaguje na vybrané podnety z oblasti výtvarného umenia z hľadiska foriem, tém a námetov, slovne opíše videné výtvarné dielo, jeho druh,
-   výtvarne, podľa fantázie reaguje na podnety z oblasti vybraných druhov umenia – hudby, literatúry, filmu, divadla, tanca,
-   výtvarne, podľa fantázie reaguje na podnety z vybraných oblastí poznávania (napr. prírodovedy, vlastivedy, náboženskej a etickej výchovy, matematiky a geometrie),
-   výtvarne, podľa fantázie reaguje na kultúrne a sociálne témy (zvyky, sviatky, udalosti).

Profil absolventa druhej časti I. stupňa základného štúdia  nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania (ISCED 2B):
-   cieľavedome vyjadruje svoje predstavy prostredníctvom rôznych médií: kresby, maľby, koláže, modelovania, vybranej grafickej techniky, tvorby objektu, inštalácie, fotografie, videa a elektronických médií,
-   cieľavedome pracuje s vyjadrovacími prostriedkami,
-   cieľavedome pracuje so zvoleným médiom, materiálom, nástrojom a technikou,
-   tvorivo spracúva vlastné koncepty zvoleným spôsobom,
-   dokáže výtvarne reagovať na zadanú tému,
-   ovláda princípy kompozície (rozvrh plochy alebo priestorového útvaru),
-   ovláda princípy radenia, kombinovania, miešania a kontrastov farieb,
-   proporčne správne nakreslí videný predmet, proporčne správne vymodeluje videný predmet,
-   pozná hlavné znaky historických slohov umenia a architektúry, tendencie moderného umenia a architektúry,
-   zvláda realizáciu v zvolenom štýle moderného umenia,
-   dokáže svojsky spracovať (interpretovať) tematický alebo formálny podnet zvoleného výtvarného diela,
-   dokáže výtvarne reagovať na podnety z oblasti hudby (zvuku), literatúry (textu), filmu (audiovízie), divadla (performancie), tanca (pohybu),
-   orientuje sa v hlavných tendenciách súčasného diania vo výtvarnom umení,
-   pozná základnú dostupnú literatúru, časopisy (príp. internetové stránky) z oblasti súčasného výtvarného umenia,
-   slovne vyjadrí svoj výtvarný zámer, opíše videné výtvarné dielo (druh, médium, technika, výraz), 
-   dokáže vyjadriť svoj názor na videné výtvarné dielo, je schopný rámcovo zaradiť výtvarné dielo do obdobia (smeru),
-   dokáže preniesť skúsenosti z výtvarnej výchovy do svojich spontánnych (voľnočasových) výtvarných aktivít

Profil absolventa II. stupňa základného štúdia:
-   je schopný samostatne tvoriť umelecké diela v okruhu zvoleného média,
-   dokáže výtvarne vyjadriť vizuálnu realitu a svoje myšlienkové koncepty,
-   dokáže verejne prezentovať výstupy svojej tvorby,
-   vie verbálne zdôvodniť koncepciu i realizáciu svojho diela,
-   dokáže získať si informácie o možnosti technologických riešení v okruhu zvoleného média, ďalej rozvíjať svoje schopnosti,
-   má aktívny divácky vzťah a uvedomelý postoj k dielam výtvarného umenia a k vizuálnej kultúre,
-   dokáže zdôvodniť svoje estetické názory,
-   dokáže diskutovať o súčasnom umení.