fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Charakteristika

CHARAKTERISTIKA

     Výtvarný odbor poskytuje prehĺbené a rozšírené výtvarné vzdelanie a formovanie žiakom, ktorí prejavujú záujem a nadanie v oblasti výtvarného sebavyjadrovania a tvorby. Edukačný proces je zameraný na rozvíjanie špecifických schopností žiaka a zároveň na celistvosť jeho osobnosti, na jeho integráciu do kultúrnych hodnôt a zároveň na budovanie vlastnej individuality prejavujúcej sa autentickou a originálnou výtvarnou tvorbou a autentickými a zodpovednými postojmi voči skutočnosti. V nadväznosti na všeobecné vzdelanie metodicky rozvíja tvorivosť v oblasti vizuálnych umení. Na štúdium vo výtvarnom odbore je možné prijať žiakov, ktorí preukazujú určitú mieru nadania a talentu, ktorú škola posúdi na základe výtvarných prác. Žiak je zaradený do ročníka s ohľadom na jeho vek a rozvinutosť schopností. Štúdium vo výtvarnom odbore sa člení na:

Prípravné štúdium - dĺžka štúdia 1 rok (žiaci predškolského veku)

Prvý stupeň vzdelania

-   primárne umelecké vzdelanie (ISCED 1B) - dĺžka štúdia 4 roky (žiaci ZŠ alebo absolventi prípravného štúdia)

-   nižšie sekundárne umelecké vzdelanie (ISCED 2B) - dĺžka štúdia 5 rokov (žiaci ZŠ alebo absolventi ISCED 1B)  

Druhý stupeň vzdelania - dĺžka štúdia 4 roky (žiaci SŠ alebo absolventi ISCED 2B)

Štúdium pre dospelých - dĺžka štúdia 4 roky (pre záujemcov, ktorí presiahli stredoškolský vek)

CIEĽ

-   rozvíjať vizuálnu gramotnosť žiaka, jeho výtvarné vyjadrovacie schopnosti a technické zručnosti,

-   otvárať žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, 

-   viesť žiaka k orientácii v historickom, modernom i súčasnom umení (z hľadiska štýlov, slohov, používania vyjadrovacích prostriedkov, médií, tém a komunikačných stratégií),

-   viesť žiaka k nachádzaniu vlastnej profilácie v oblasti výtvarného vyjadrovania prostredníctvom odhaľovania a rozvíjania jeho špecifických schopností (orientovať ho na hľadanie oblasti umenia, médií, prostriedkov a spôsobov sebavyjadrovania a tvorby, v ktorých dokáže realizovať svoje koncepty, predstavy a fantáziu),

-   podporovať a rozvíjať tvorivý prístup žiaka v myslení i vynachádzaní formy, jeho samostatné a prínosné riešenia,

-   uvádzať žiaka do intermediálnych a interdisciplinárnych vzťahov súčasnej kultúry.